ข้อมูลบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
1. ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นพ.อภิรุจ ทองวัฒน์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
4. นายวีระศักดิ์ สินทรัพย์ไพบูลย์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
5. นายวิบูลย์ พจนาลัย
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วิสัยทัศน์

เป็นคลินิกดูแลผิวพรรณและรูปร่างอันดับหนึ่ง และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อความงามซึ่งทันสมัยและครบวงจรที่สุดของประเทศไทยโดยได้มาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ