ข้อมูลบริษัท

ยังไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
1. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภิรุจ ทองวัฒน์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
4. นายวีระศักดิ์ สินทรัพย์ไพบูลย์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
5. นายกรณฤต ทองโสมแก้ว
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวิบูลย์ พจนาลัย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์
กรรมการบริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นคลินิกดูแลผิวพรรณและรูปร่างอันดับหนึ่ง และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อความงามซึ่งทันสมัยและครบวงจรที่สุดของประเทศไทยโดยได้มาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ