ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อ

:

บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

:

The Klinique Medical Clinic Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์

:

KLINIQ

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107560000079

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

:

เลขที่ 2922/296-298 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

:

02-308-2034

เว็บไซต์

:

www. theklinique.com

ประเภทธุรกิจ

:

คลินิกเวชกรรมด้านผิวหนัง ความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง และการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรม

:

บริการ

ชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย

:

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน

:

110,000,000  บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

:

80,000,000  บาท

จำนวนหุ้น

:

160,000,000  หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

:

0.50 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ที่ปรึกษาทางการเงิน

:

บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

:

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ตรวจสอบภายใน

:

บริษัท ไอ.เอ.พี อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฏหมาย

:

บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นที่ถือหลังการขาย
สัดส่วนการถือหุ้น
1
นายอภิรุจ ทองวัฒน์
70,421,220
44.01%
2
บริษัท ทิวเคคิวเอช แคปปิตอล แมนเนจเมนท์ จำกัด
23,709,091
10.78%
3
นางพจนันท์ ศรีอภัย
21,024,000
9.56%
4
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
16,000,000
7.27%
5
นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล
15,754,780
7.16%
6
ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
5,818,182
2.64%
7
นายวิชัย วชิรพงศ์
2,500,000
1.14%
8
นายคเชนทร์ เบญจกุล
2,424,242
1.10%
9
นายพีรนาถ โชควัฒนา
2,424,242
1.10%
10
NCB TRUST LIMITED-NORGES BANK 30
1,992,000
0.91%

ยังไม่มีข้อมูล