ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นที่ถือหลังการขาย
สัดส่วนการถือหุ้น
1
นายอภิรุจ ทองวัฒน์
70,421,220
44.01%
2
บริษัท ทิวเคคิวเอช แคปปิตอล แมนเนจเมนท์ จำกัด
23,709,091
14.82%
3
นางพจนันท์ ศรีอภัย
21,024,000
13.14%
4
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
16,000,000
10.00%
5
นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล
15,754,780
9.85%
6
ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
5,818,182
3.64%
7
นายคเชนทร์ เบญจกุล
2,424,242
1.51%
8
นายพีรนาถ โชควัฒนา
2,424,242
1.51%
9
นางอรสา ตั้งสัจจะพจน์
1,454,546
0.91%
10
นายภิญญ์พิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์
969,697
0.61%
รวม หุ้นทั้งหมด
160,000,000
100.00%

ยังไม่มีข้อมูล