ข่าวสารและกิจกรรม

THE KLINIQUE  เดอะคลินิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสมทบทุน จำนวน 100,000 บาท ณ มูลนิธิรามาธิบดี

THE KLINIQUE เดอะคลินิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสมทบทุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีและเป็นการสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรที่ช่วยเหลือสังคม ในปี 2565 ณ มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสมทบกองทุน "พัฒนาหน่วยโรคผิวหนัง" ของ สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนไทย สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ช่วยผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกระดับชั้น

THE KLINIQUE  เดอะคลินิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสมทบทุน จำนวน 100,000 บาท ณ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์

THE KLINIQUE เดอะคลินิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสมทบทุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีและเป็นการสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรที่ช่วยเหลือสังคม ในปี 2565 ณ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์